Przejdź do treści

Co nas wyróżnia

UWAŻNOŚĆ I SPOKÓJ ŻABKI – projekt wprowadzony i przygotowany przez naszych nauczycieli oparty na książeczce  "Uważność i spokój żabki" E. Snel, którego celem jest ćwiczenie uważności dzieci, uspakajanie gonitwy myśli oraz emocji.  Każda lekcja zaczyna się ćwiczeniem, którego celem jest  osiągnięcie przez dzieci spokoju, lepszej koncentracji, zrozumienia, łagodności i wyciszenia. Dzięki temu rozpoczynamy naukę w przyjaznej atmosferze i dobrym samopoczuciu, co pomaga jeszcze lepiej się uczyć i zdobywać wiedzę.

10 MINUT ŻYCZLIWOŚCI - Pierwsza lekcja każdego dnia rozpoczyna się "10 minutami życzliwości" podczas, których dzieci rozmawiają ze sobą nawzajem, wyrażając wdzięczność i docenienie dla swoich kolegów i koleżanek. Pragniemy, aby nasi uczniowie potrafili mówić zarówno o swoich sukcesach jak również pozytywnie wyrażali się na temat osiągnięć i zachowania innych osób.  Dzięki temu budujemy w naszej szkole atmosferę życzliwości opartej na szacunku i wdzięczności.

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA – Koncentrujemy się na docenieniu indywidualności i niepowtarzalności każdego ucznia oraz podwyższaniu poziomu nauczania w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Wspólnie z rodzicami, wspieramy każdego ucznia w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy w grupie. Wiemy, że każdy uczeń jest inny i każdy uczy się w inny sposób. Główną motywacją jest, zachwyt nauczyciela nauką i światem. 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE– system oceniania w naszej szkole, to przekazywanie  uczniom informacji w sposób, który pomaga im się uczyć.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I INTELIGENCJA EMOCJONALNA – zajęcia z psychologiem. Poziom umiejętności społecznych decyduje o rozwoju i przyszłość dziecka. Im wyższy tym dziecku lepiej się wiedzie w życiu teraz jak i przyszłości, dzieci mające wysokie umiejętności społeczne rozwijają się lepiej, są bardzie lubiane, łatwiej się zaprzyjaźniają, łatwiej adaptują się do nowych stacji, lepiej radzą z emocjami, mają wyższe i bardziej adekwatne poczucie własnej wartości i czują się szczęśliwsze. Umiejętności takie nabywamy w czasie kontaktów z innymi ludźmi najczęściej samoistnie, ale trenowanie ich w sposób celowy jest skuteczne i może być wskazane dla osób, które mają trudności w relacjach z powodu braku dobrych wzorców lub trudności w uczeniu się ich.

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej Edison „Zaangażuj się i stwórz – metoda projektów w edukacji wczesnoszkolnej” został opracowany tak, aby umożliwić uczniom pełne zaangażowanie w proces nauczania oraz zapewnić jednoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności. W Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej Edison  łączymy tradycję z nowoczesnością. Dając wszystkim uczniom możliwość nauki w przyjaznym, bezpiecznym środowisku, dbamy o to, by nacisk położony był przede wszystkim na kształtowanie nawyku poszukiwania rozwiązań i odkrywania prawdy o świecie przez samych uczniów pod czujnym okiem wspaniałych pedagogów.

DRABINA OSIĄGNIĘĆ – Nasza Szkoła podąża za uczniem.

PRACA METODĄ PROJEKTÓW- Metoda projektów daje dużą swobodę w wyborze sposobów działań zarówno przez nauczyciela jak i uczniów.  Projekt edukacyjny ma na celu pogłębianie szkolnej edukacji oraz jest powiązany z programem nauczania jednocześnie łącząc prace umysłową z odpowiednią działalnością praktyczną

ODPOWIEDZIALNOŚĆ- Sukcesywnie dążymy, aby dzieci miały poczucie odpowiedzialności za naukę i  własną przyszłość.  Utworzenie samorządu uczniowskiego oraz stworzenie przez dzieci wszystkich regulaminów.   

EMPATIA- Rozbudzamy empatię, życzliwość oraz szacunek (rozmowy o wartościach, lekcje wychowawcze, wolontariat, akcje charytatywne, apel szkolny)

METODY PRZYJAZNE DLA MÓZGU Pracujemy metodami przyjaznymi dla mózgu ( bez presji i stresu, tylko motywacja wewnętrzna)

SZKOŁA TALENTÓW Rozwijamy talenty, pasje i zainteresowania (kluby, które pomagają rozwijać pasje i zainteresowania, zajęcia z uczniem zdolnym,  zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe)

WZMACNIAMY POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI (lekcje wyrównawcze, praca na 3 poziomach nauczania, pracujemy na zasobach ucznia, budujemy parnerską relację z uczniem i wzmacniamy poczucie sprastwa)

PRACA W GRUPIE Pracujemy nad kompetencjami uczniów aby lepiej mogli je wykorzystywać do pracy w grupie

SUPERWIZJE  W naszej Szkole znajdujemy czas na przemyślenia dotyczące wspólnie zbieranych doświadczeń (superwizje) Spotykamy się 1x w tygodniu aby na bieżąco omawiać nasze działania dydaktyczne i wychowawcze.

ZAUFANIE Robimy wszystko aby nasi uczniowie mieli pewność, że w razie potrzeby zawsze mogą liczyć na naszą pomoc. Budujemy partnerską relację z naszymi uczniami.

NOWE TECHNOLOGIE  Pracujemy nad wprowadzeniem do szkoły nowych technologii.

PRZYJAZNA SZKOŁA Nasi uczniowie chodzą do Szkoły chętnie, bez lęku i strachu

WSPÓLNOTA Umożliwiamy wszystkim aktywne uczestnictwo w życiu szkoły

PRAKTYKUJEMY UWAŻNOŚĆ - codziennie przed każdą lekcją. 

ZIELONY DŁUGOPIS - pracujemy na zasobach ucznia. 

 

REALIZOWANE PROGRAMY  I INICJATYWY

 

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Szkoła Edison - otrzymała wyróżnienie i tytuł w programie” Szkoła Odkrywców Talentów” za systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego. Szkoła wspiera zdolności, zainteresowania oraz pasje dzieci.

 

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

  • Szkoła ucząca się - to program, który zmienia kulturę pracy całej szkoły.
  • Wspiera zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się.
  • Wprowadza Ocenianie Kształtujące do pracy szkoły i wspiera nauczycieli.

MISTRZOWIE KODOWANIA

  • wytyczanie nowych ścieżek rozwoju
  • Rozwiązywanie problemów komputerowych
  • Kreatywne możliwości, jakie dają nowoczesne technologie
  • Możliwość dzielenia się swoimi pomysłami z całym światem

 

UWAŻNOŚĆ I SPOKÓJ ŻABKI – ćwiczymy swoją uważność, jak uspokoić gonitwę myśli, jak uchwycić i uspokoić swoje emocje. Celem ćwiczeń- jest osiągnięcie spokoju, lepszej koncentracji, zrozumienia, łagodności i wyciszenia.

Codziennie – przed każdą lekcją!

 

KULTURA BŁĘDU

Neurodydaktyka zakłada, że nie można uczyć się nie popełniając błędów, potrafi twórczo te błędy wykorzystać. Uczeń wie, że ma prawo je popełniać, więc nie boi się wybierać trudnych, obarczonych ryzykiem rozwiązań. Wprowadzamy zielony długopis zamiast czerwonego oraz gwiazdki i ptaszki przy błędach ! Aby uczeń mógł samodzielnie zobaczyć i poprawić błąd. Używając czerwonego długopisu do zaznaczenia błędów koncentrujemy się na tym co złe, niepoprawne, niedoskonałe. I niestety właśnie to zapisze się w pamięci dziecka – wytykanie błędów. Podkreślenie ich kolorem czerwonym wywołuje przy tym wiele nieprzyjemnych emocji: poczucie wstydu, niemocy, bycia niedoskonałym, strachu, itd. Druga technika polega na wyróżnieniu tego, co się udało. Ocenie takiej towarzyszą zupełnie inne emocje oraz zachowania. Świadomie czy nie, dziecko na pewno powtórzy to, co zrobiło dobrze (i co zostało zauważone oraz docenione). Mamy tutaj do czynienia z zupełnie inną motywacją wewnętrzną: dziecko nie będzie koncentrowało się na niepopełnieniu błędów lecz na włożeniu wysiłku w powtórzenie sukcesu. To diametralna różnica w strukturze myślowej.

Jaki wpływ na późniejsze życie ma  podkreślanie błędów popełnianych przez dziecko?

Od małego uczymy dziecko koncentrowania się na wadach, brakach, na tym co jest niepoprawne oraz na tym co nam wydaje się złe. Czerwony długopis podkreślający błędy dziecka pozostanie w jego głowie na całe życie. A wraz z nim poczucie bycia niedoskonałym. Może się okazać jedną z przeszkód stojących na drodze do osiągnięcia satysfakcji w życiu.