Przejdź do treści

Wewnątrzszkolny system oceniania

Ocenianie kształtujące w Polsko-Angielskiej Szkole Edison

 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna w I etapie edukacyjnym w klasach 1-3 jest oceną opisową:

  • uwzględniającą osiągane przez ucznia postępy w zakresie edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej opisującą cztery sfery rozwojowe ucznia oraz zdobywane w tym zakresie wiadomości i umiejętności.

W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania ma formę pisemną. Ocena uwzględnia:

  1. kulturę osobistą
  2. stosunek do obowiązków szkolnych
  3. przestrzeganie ustalonych norm i zasad
  4. umiejętność współpracy i współdziałania w grupie
  5. panowanie nad emocjami
  6. pomoc koleżeńską

Ocenianie kształtujące to częste interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału tak, by móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać.
Ocenianie kształtujące to przekazywanie uczniom informacji w sposób, który pomaga im się uczyć.

Elementy oceniania kształtującego:
1. Określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia
-> jasne sformułowanie celu,
-> cel zrozumiały dla ucznia,
-> sprawdzenie po lekcji czy cel został osiągnięty.
2. Ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie ucznia
-> uczeń musi wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie. Należy ustalić, co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu.
3. Budowanie atmosfery uczenia się, przez pracę z uczniami i rodzicami
-> trwale wzmacnia w uczniach poczucie ich wartości,
-> zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę,
-> zachęca uczniów do samodzielności,
-> stwarza uczniom warunki do współpracy,
-> pogłębia u uczniów świadomość procesu uczenia się,
-> pozwala uczniom wziąć odpowiedzialność za własną naukę.

                                             Nauczyciel
1. Potrafi formułować pytania kluczowe,
2. pytanie kluczowe skłania uczniów do myślenia,
3. pytania ukazują uczniom szerszy kontekst, zachęcają ich do poszukiwania odpowiedzi, angażując w naukę