Przejdź do treści

Rekrutacja

 

Procedury przyjęcia do Polsko-Angielskiej Szkoły Edison

 

 1. Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły Edison mają kandydaci będącymi absolwentami Przedszkola Magic Fish.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami/opiekunami ma na celu ustalenie chęci współpracy i współdziałania ze środowiskiem szkolnym; szkoła może nie przyjąć ucznia, który przeszedł pozytywnie rekrutację, jeśli uzna że współpraca z rodzicami ucznia będzie ograniczona, lub występuje rozbieżność w przekonaniach i uznawanych wartościach.
 3. Podczas dnia próbnego dziecko bierze udział w lekcji, na której sprawdzane są kompetencje i umiejętności ucznia. 
 4. Na podstawie wyników "testów" kompetencji i dnia próbnego w szkole dziecko wpisywane jest na listę kandydatów do Szkoły Edison.
 5. W przypadku kiedy gotowość szkolną oraz zaliczenie "testów" kompetencji stwierdzi się u większej liczby kandydatów, w pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci z najlepszymi wynikami.
 6. Szkoła rezerwuje sobie prawo do odmowy przyjęcia kandydata, jeśli specyficzne potrzeby dziecka, czy to natury emocjonalnej, ruchowej, czy czysto pedagogicznej nie mogą być w pełni zaspokojone.
 7.  Jeśli kandydat spełnia warunki przyjęcia do Szkoły, zostaje wpisany na listę Uczniów.
 8. Ostateczna lista Uczniów przyjętych do Szkoły Edison zostaje ogłoszona na początku marca.
 9. Zakwalifikowanie kandydata na listę przyjętych uczniów, następuje po podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej między stronami oraz wpłaceniu opłaty wpisowego w przeciągu 3 dni od ogłoszenia wyników.
 10. Istnieje możliwość rekrutacji uzupełniającej. 

 

Władze Szkoły są w pełni świadome tego, że uczniowie pochodzą z wielu krajów, w których systemy edukacji określają kryteria wiekowe poszczególnych klas w sposób różny od tych stosowanych w Polsce. Szkoła rezerwuje sobie prawo do umieszczenia ucznia w najbardziej, jej zdaniem, odpowiedniej klasie.

Nabór do klas 1-6 warunkuje:

 • wypełnienie wniosku o przyjęcie do Szkoły Edison
 • rozmowa z Dyrektorem Szkoły
 • udział dziecka w dniu próbnym
 • pozytywna opinia psychologa szkolnego/ wychowawcy
 • podpisanie umowy szkolnej i wpłata wpisowego