Przejdź do treści

Rekrutacja

 

Procedury przyjęcia do Polsko-Angielskiej Szkoły Edison

 

 1. Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły Edison mają kandydaci będącymi absolwentami Przedszkola Magic Fish.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami/opiekunami ma na celu ustalenie chęci współpracy i współdziałania ze środowiskiem szkolnym; szkoła może nie przyjąć ucznia, który przeszedł pozytywnie rekrutację, jeśli uzna że współpraca z rodzicami ucznia będzie ograniczona, lub występuje rozbieżność w przekonaniach i uznawanych wartościach.
 3. Podczas dnia próbnego dziecko bierze udział w lekcji, na której sprawdzane są kompetencje i umiejętności ucznia. 
 4. Na podstawie wyników "testów" kompetencji i dnia próbnego w szkole dziecko wpisywane jest na listę kandydatów do Szkoły Edison.
 5. W przypadku kiedy gotowość szkolną oraz zaliczenie "testów" kompetencji stwierdzi się u większej liczby kandydatów, w pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci z najlepszymi wynikami.
 6. Szkoła rezerwuje sobie prawo do odmowy przyjęcia kandydata, jeśli specyficzne potrzeby dziecka, czy to natury emocjonalnej, ruchowej, czy czysto pedagogicznej nie mogą być w pełni zaspokojone.
 7.  Jeśli kandydat spełnia warunki przyjęcia do Szkoły, zostaje wpisany na listę Uczniów.
 8. Ostateczna lista Uczniów przyjętych do Szkoły Edison zostaje ogłoszona w marcu.
 9. Zakwalifikowanie kandydata na listę przyjętych uczniów, następuje po podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej między stronami oraz wpłaceniu opłaty wpisowego w przeciągu 3 dni od ogłoszenia wyników.
 10. Istnieje możliwość rekrutacji uzupełniającej. 

 

Władze Szkoły są w pełni świadome tego, że uczniowie pochodzą z wielu krajów, w których systemy edukacji określają kryteria wiekowe poszczególnych klas w sposób różny od tych stosowanych w Polsce. Szkoła rezerwuje sobie prawo do umieszczenia ucznia w najbardziej, jej zdaniem, odpowiedniej klasie.

Nabór do klas 1-8 warunkuje:

 • wypełnienie wniosku o przyjęcie do Szkoły Edison 
 • udział dziecka w dniu próbnym- testach rekrutacyjnych 
 • rozmowa z Dyrektorem Szkoły 
 • pozytywna opinia psychologa szkolnego/ wychowawcy
 • podpisanie umowy szkolnej i wpłata wpisowego