SZKOŁA DZIŚ

Po wejściu do klasy widzimy grupy dyskutujących i pracujących z zaangażowaniem uczniów. iPad, kody QR, lapbooki, odwrócona klasa, kahoot, webquest – to narzędzia, z pomocą których wspieramy tradycyjną edukację. Niektórzy nauczyciele, mając autonomię w doborze narzędzi dydaktycznych, po iPad sięgają nawet częściej. Jesteśmy mentorami i motywujemy naszych uczniów do krytycznego myślenia, zadając pytania „co o tym myślisz?”, „dlaczego tak uważasz?”, „co z tego wynika?”, „jaki ma to wpływ na innych?”. Tym samym pozwalamy uczniom na samodzielną pracę w małych grupach i dzielenie się jej wynikami za pomocą Air-Drop czy Air-Play. Ostatnie miesiące zdalnego nauczania pokazały nam, jak sukcesywnie wprowadzana technologia ułatwiła uczniom odnalezienie się w nowej, pandemicznej rzeczywistości (stworzenie wirtualnej świetlicy, piątek dniem projektów).

WIZJA

Sukcesywnie i metodą małych kroków od 2016 r. realizujemy wizję tworzenia miejsca, które wspiera ucznia i przygotowuje go do życia w świecie, który nie istnieje. Rozwijamy kompetencje przyszłości i przygotowujemy na mierzenie się z wyzwaniami współczesnego świata. Nauczyciele wykorzystują w pracy modele uczenia Challenge Based Learning (CBL) oraz Problem Based Learning (PBL). Nasi uczniowie zdobywają wiedzę poprzez udział w projektach i eksperymentach, twórczo i samodzielnie zabierając głos w sprawach ważnych globalnie (projekty ekologiczne) lub lokalnie (np. zorganizowanie petycji dotyczącej zmiany piątkowego, szkolnego menu). W ten sposób uczniowie rozwijają krytyczne myślenie, umiejętność pracy w grupie i wykorzystują swoje indywidualne talenty.

Produkty i usługi Apple

  • współdzielone MacBook-i dla uczniów
  • współdzielone iMac’s dla nauczycieli
  • Apple TV
  • Everyone Can Code
  • iWork, Garage Band
  • Klasa
  • Zadanie

Nauczanie w praktyce

Nauczanie

Szybko dostrzegliśmy potencjał technologii. Tradycyjne lekcje zastąpiliśmy interdyscyplinarnymi zajęciami z wykorzystaniem technologii Apple, podczas których uczniowie pracują metodami projektowymi nad ważnymi społecznie zagadnieniami (np. pomoc humanitarna, oddziaływanie reklam na odbiorcę, ochrona naturalnego środowiska). Samodzielnie zdobytą wiedzę prezentują przed społecznością szkolną. W ten sposób dostrzegają sens swojej pracy. Przekonują się, że to, czego się uczą i czym się dzielą, ma dla innych znaczenie i wpływ na otoczenie.W praktyce pokazujemy uczniom możliwości, jakie daje nauczanie z technologią iPad. Pomagamy formułować cele, opisywać odkrycia, selektywnie korzystać ze źródeł informacji i współpracować w małych grupach zadaniowych dzięki aplikacji Classroom.

Wprowadzenie technologii iPad zmieniło naszą przestrzeń edukacyjną. Dziś szkolne boisko czy ogród dają nowe możliwości do przeprowadzania eksperymentów i zdobywania wiedzy w innowacyjny sposób (np. dzięki rozszerzonej rzeczywistości). Niezależnie od miejsca nasi uczniowie mogą swobodnie współpracować, kontaktując się ze sobą i nauczycielami za pomocą komunikatorów, platform Schoolwork i Librus. W trakcie lekcji za pomocą funkcji AirDrop i AirPlay z łatwością mogą przekazywać efekty swojej pracy dalej. Ucząc się w domu, korzystają z materiałów multimedialnych opublikowanych za pomocą platform Schoolwork, Teams i iTunesU. Dzięki temu mają stały dostęp do omawianych podczas lekcji treści, zapewniając realizację ważnej dla nas koncepcji Learning Everywhere.

Sukces

Realizacja wizji szkoły z urządzeniami iPad to ciągły proces, który stale monitorujemy i usprawniamy, m.in. za pomocą regularnych badań ankietowych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Obraz dopełniają audyty przeprowadzane przez specjalistów spoza szkoły. Nauczyciele dostrzegają wymierne efekty badań ilościowych, ale też dużą wagę przykładają do refleksyjnej praktyki w modelu badań w działaniu. To sposób doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, jako odpowiedź na indywidualne potrzeby uczniów. Badania wykazują, że uczniowie szkoły Edison zdobywają wiedzę w różnorodny i innowacyjny sposób. W trakcie lekcji wszyscy nauczyciele wykorzystują materiały graficzne (np. ilustracje, tabele, schematy, zdjęcia), materiały multimedialne (np. filmy, animacje), materiały interaktywne (np. ćwiczenia, gry, quizy) oraz prezentacje multimedialne. Równie często wykorzystywane są aplikacje mobilne na iPad, cyfrowe teksty (np. artykuły, krótkie informacje, cytaty) oraz materiały audio (np. nagrania, słuchowiska). Część nauczycieli sięga także podręczniki cyfrowe i e-booki.

Uczniowie podkreślają, że najchętniej sami tworzą treści – prezentacje na podstawie samodzielnie wyszukanych informacji, nagrywają filmiki, tworzą własne Kahooty, programują w Scratch lub używają „Godziny kodowania”. Zapytani o nauczanie poprzez technologie cyfrowe (84%) i iPad (85%), zdecydowana większość uczniów przyznała, że lubi takie lekcje, a 80% zauważa, że technologia pomaga im w nauce. Podobnie, bo aż 82% badanych rodziców oceniło pozytywnie wprowadzenie urządzeń iPad do procesu dydaktycznego. Ta opinia cieszy równie mocno, gdyż jednym z naszych wyzwań ostatnich lat było przekonanie rodziców do naszej, iPad’owej koncepcji nauczania.

CO DALEJ

Zaledwie w ciągu kilku lat udało nam się zbudować model nauczania z wykorzystaniem urządzeń iPad 1:1. Nasza praca ma wymierne efekty, ale wciąż jednak pragniemy rozwijać się i uczyć nowych rzeczy. Co nas jeszcze czeka?

Rok szkolny 2021/2022

Zamierzamy jeszcze silniej wykorzystać edukacyjną funkcję przestrzeni pozaszkolnej. W trakcie plenerowych lekcji przyrody uczniowie będą prowadzić eksperymenty, obserwować i badać zjawiska przyrodnicze oraz poddawać je analizie i wnioskowaniu. Pomocne będą więc specjalistyczne laboratoria, dodatkowe czujniki, narzędzia pomiaru, czy drukarki 3D jako wsparcie w samodzielnym projektowaniu i wdrażaniu przez uczniów własnych aplikacji i programów. Tak zorganizowane środowisko pracy pozwoli na pogłębienie kluczowych umiejętności, ich dalszy rozwój, a tym samym wzrost zaangażowania uczniów, zmianę ich postaw i przejęcie przez nich odpowiedzialności za efekty swoich działań.

Rok szkolny 2022/2023

Dzięki otworzeniu laboratorium Edu-Lab powstanie nowoczesna przestrzeń spotkań łącząca szkołę i lokalną społeczność. Uczniowie, nauczyciele, rodzice, edukatorzy z lokalnych szkół będą mogli spotykać się, rozwijać i kreować nowe rozwiązania w odpowiedzi na globalne problemy, opierając je na wykorzystaniu technologii.

W najbliższych latach nadal chcemy rozwijać u uczniów krytyczne myślenie, umiejętność współpracy i świadomość ich wpływu na otoczenie, by czuli satysfakcję z pracy nad własnym rozwojem. W tym celu do przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń zarówno w szkole, jak i w pracy zdalnej, będziemy wyposażać nasze laboratoria w dodatkowy sprzęt. To także dobry czas, by do wspólnego tworzenia naszej historii zaprosić lokalną społeczność. A badania i troska o przyszłość naszych uczniów zawsze pozostaną podstawą rozwoju naszej szkoły.