Kluby zainteresowań

Uczniom oferujemy wiele możliwości rozwoju indywidualnych talentów. Jest to możliwe, dzięki licznym klubom zainteresowań, takim jak m.in.: Children's Literature Club; Klub Młodych Koderów; Chór; Koło Fotograficzne; Football; Fit&Dance.

ROK SZKOLNY 2021/2022

Board Games for Classes 0a and 0b

During this 45-minute club session, students will not only exercise their logical think-ing skills, but will also develop an understanding of what means to be a critical think-er. This is the perfect opportunity for students to make new friends, improve their maths skills, communicate in English and become more self-confident in a relaxed learning environment. Let’s get to know each other a little better, have fun together and enjoy one anothers company! I hope to see you all there! :)

Children’s Literature Club (classes 2a i 2b)

A new venture for this school year; The “Edison Children’s Literacy Club”. The aim of our new club is to foster a love of books and the English language by engaging in a variety of Literary activities. Furthermore, by taking part in our club you will develop a love for books, gain valuable reading comprehension skills, develop your sense of empathy and understanding of others. Requirement: competent English reading and speaking skills.

Klub Młodych Koderów

Zajęcia skierowane przede wszystkim do uczniów klas 1-3.
Wprowadzenie do kodowania, logicznego myślenia, myślenia algorytmicznego i przy-czynowo-skutkowego. W ramach zajęć przewidziane są zabawy zarówno „analogo-we” – ruchowe, na dywanie, na planszach, kartach i klockach, jak i cyfrowe – z wyko-rzystaniem tabletów i programów takich jak Osmo Coding, Scottie Go Labirynt, czy Scratch Jr.

Programowanie - Robotyka

Zajęcia skierowana przede wszystkim do uczniów klas 3-8.
Klub poświęcony programowaniu i myśleniu problemowemu. W jego ramach ucznio-wie rozwijają podstawową wiedzę i umiejętności posługiwania się językiem progra-mowania Python, a także językami HTML i CSS. Część zajęć będzie obejmowała wprowadzenie teoretyczne i ćwiczenia mające wiedzę utrwalić, pozostałe będą opie-rały się na programowaniu z użyciem Robotów.

Chór

Zajęcia mają na celu naukę prawidłowej emisji głosu, wydobycia ekspresji, pracy w grupie. Wspólny śpiew kształtuje poczucie pewności, wytwarza mnóstwo pozytywnej energii. W repertuarze znajdą się utwory rozrywkowe, klasyczne, ludowe. Zapraszam wszystkich muzycznie zakręconych.

Klub Scratch From Scratch

Zajęcia skierowane przede wszystkim do uczniów klas 3-8.
Klub poświęcony rozwijaniu umiejętności posługiwania się programem Scratch i reali-zowaniu za jego pomocą bardziej zaawansowanym projektom – w tym tworzeniu gier, animacji, wizualizowaniu zjawisk, czy zarządzaniu robotami. W ramach zajęć wykorzystywane będą również inne języki – m.in. MIT App Inventor służący do two-rzenia prostych aplikacji na telefony komórkowe.
Klub ma za zadanie rozwijanie rozumienia mechanizmów rządzących światem, bu-dowania w sobie poczucia sprawczości i mądrej odpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość.

Fit & Dance

„W zdrowym ciele zdrowy duch” jak powiedział Juwenalis. Na zajęciach Fit&Dance będziemy nie tylko tańczyć, ale również ćwiczyć i wzmacniać nasze ciało. Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów na zajęcia, które rozwiną wasze poczucie ryt-mu, poprawią kondycję fizyczną oraz pokażą jak wielkie możliwości ma nasze ciało. Na pewno będziemy się wspólnie dobrze bawić.

Football

Soccer is played by 250 million players in over 200 countries, making it the world's most popular sport. In our soccer club, student will get an opportunity to take part in minor drills, skills and gain knowledge of the sport. Soccer comprehen-sively meets nearly all sport criteria. In our soccer club, students will increase aerobic capacity and cardiovascular health, Improve muscle tone, build strength and endur-ance, increase muscle and bone strength and improve overall health through shifts between walking, running and sprinting.

Skills students will develop in soccer:
-Demonstrate basic dribbling skills
-Execute basic ball shielding and stealing techniques
-passing and trapping skills
-Apply skills in a 2 on 2 game
-Enhance personal fitness
-Practice soccer skills during modified game
-Develop cardiovascular endurance, agility, speed, and balance

Koło Fotograficzne

Przysłowie głosi, że ćwiczenie czyni mistrza, dlatego podczas zajęć fotograficznych będziemy skupiać się na praktycznych aspektach fotografii - zarówno cyfrowej jak i analogowej. Mimo szalonego postępu technologicznego – od pierwszego utrwalone-go zdjęcia na płycie szklanej w 1827 do aparatów cyfrowych, to idea wykonywania zdjęć pozostała ta sama – utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia ludzi. Celem klubu fotograficznego jest rozwijanie fotograficznych zainteresowań uczniów.

Koło Matematyczne klasy 0-1

Zajęcia skupione będą wokół zabaw rozwijających logiczne myślenie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, poszukiwanie i odczytywanie informacji, nabywanie umie-jętności i sprawności rachunkowych - będziemy szukać matematyki wokół nas i bu-dować solidną podstawę pod materiał klas starszych. Zabawa z matematyką jest odpowiednia dla wszystkich uczniów, niezależnie od uzdolnień. Ruch, gry, technolo-gia i plastyczne przybory pomogą nam zaciekawić się tą dziedziną nauki i oswoić ją na wczesnym etapie, a czasem również rozwiać wątpliwości, które pojawiły się na lekcjach.

Koło Matematyczne klasy 2-3

Dodatkowe zajęcia matematyczne przeznaczone są dla Uczniów klas II-III którzy:

-chcą rozwijać zdolności matematyczne,
-lubią rozwiązywać zagadki logiczne,
-pragną poszerzyć swoje wiadomości,
-lubią rozwiązywać nietypowe zadania matematyczne,
-myślą o starcie w konkursach matematycznych.

Zajęcia mają na celu stymulowanie logicznego myślenia, budowanie wiary we wła-sne możliwości, kształcenie umiejętności wykonywania działań arytmetycznych, ro-zumienia pojęć matematycznych, rozwijanie umiejętności pracy w zespo-le, kształtowanie umiejętności czytania i rozumienia zadań matematycznych.