WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO EDISON PRIMARY SCHOOL

DANE KANDYDATA

W przypadku rekrutacji do klasy 7-8 prosimy wskazać drugi język obcy którego dziecko będzie się uczyło.


DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

MATKA

OJCIEC

ANKIETA SZKOŁY

Administratorem Państwa danych osobowych jest Edison School Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, REGON: 388776487, NIP: 9512519603 

Kontakt: 

a) listownie: ul. Królewicza Jakuba 69, 02-956 Warszawa 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@szkola-edison.pl 

c) telefonicznie: +48 22 85 881 60 

Celem przetwarzania jest rekrutacja do placówki, a następnie kształcenie, opieka i wychowanie dzieci. Placówka realizując cel działa na podstawie: 

    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), 

    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425), 

    Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203), 

    Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814), 

oraz aktów wykonawczych do w.w. ustaw.